بررسی نقش روزی حلال در تقویت روحیه جهادی با محوریت شاخصه های معرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: روحیه جهادی و تقویت آن در جامعه اسلامی ‌‌یکی از اساسی‌ترین نیاز افراد جامعه است که برای پویایی و استواری آن ضروری است. از این رو در آیات و روایات جهت تقویت روحیه جهادی و شاخصه‌های تأثیرگذار در آن توجه خاصی شده است و هدف از این پژوهش، بررسی نقش و چگونگی ارتباط روزی حلال در شاخصه‌های معرفتی روحیه جهادی با تکیه بر آیات و روایات و نظرات علما است.
روش‌ها: این پژوهش با استفاده از آیات و روایات و کتب مرتبط با آنها در صدد تبیین ارتباط روزی حلال با شاخصه‌های روحیه جهادی با محوریت بعد شناختی می‌باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود.
  نتایج: برای تقویت روحیه جهادی، عوامل متعددی را برشمرده است و سعی شده آنچه که به نظر مهم رسید، و اینکه روحیه جهادی در بعد شناختی دارای شاخصه‌های از جمله؛ خداشناسی، خودشناسی، معادشناسی و امام شناسی است که نقش و ارتباط روزی حلال در این شاخصه‌ها تبیین شده است.
نتیجه‌گیری: در متون دینی، روزی حلال و جهاد از مسائل مهم کاربردی در زندگی مؤمنین است و خداوند در قرآن، انبیاء و مؤمنین را به خوردن روزی حلال و شرکت در جهاد تشویق، و امر می‌کند و همچنین در قرآن، احادیث معصومین(ع) و سخنان علما دین، به ارتباط و تأثیر روزی حلال در شاخصه‌های روحیه جهادی سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of halal sustenance in strengthening jihadi spirit with the focus on epistemological characteristics

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of jurisprudence and law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction:  Jihadi spirit and its strengthening in the Islamic society is one of the most basic needs of the people of the society, which is essential for its dynamism and stability. Therefore, special attention has been paid to verses and hadiths in order to strengthen the jihadi spirit and its influential characteristics. 
Methods: This study, using verses and hadiths and related books, seeks to explain the relationship between halal living and the characteristics of jihadi spirit with a focus on the cognitive dimension. This research has been done by library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: In order to strengthen the jihadi spirit, it has enumerated several factors and tried to make it seem important that the jihadi spirit in the cognitive dimension has characteristics such as; Theology, self-knowledge, resurrection and Imamology, in which the role and relationship of a lawful day are explained in these characteristics.
Conclusion: In religious texts, halal day and jihad are important practical issues in the lives of believers and in the Qur'an, God commands the prophets and believers to eat halal and participate in jihad, and also in the Qur'an and the hadiths of the Infallibles The connection and effect of a halal day on the characteristics of jihadi spirit has been ordered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi spirit
  • halal day
  • jihad
  • Quran
  • narrations