مکان یابی مناطق مستعد توسعه ی گردشگری پزشکی با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی (مطالعه ی موردی: دریاچه ی نمک اران و بیدگل )

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه جغرافیا- اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان. ایران.

2 گروه جغرافیا و گردشگری و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان. ایران.

3 گروه مهندسی علوم کویر، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاشان، کاشان. ایران.

چکیده

سابقه و هدف: گردشگری پزشکی (تندرستی) بر پایه‌ی منابع طبیعی (دریاچه‌های نمکی، چشمه‌های آبگرم و معدنی ،گل ، لجن درمانی، گیاهان دارویی) استوار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر مکان‌یابی ‌مناطق مستعد توسعه‌ی گردشگری پزشکی (تندرستی) دریاچه‌ی نمک آران و بیدگل با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی به روشAHP  و با استفاده از GIS است.
نتایج: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن تحلیل داده‌های مکانی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعات میدانی و استفاده از نقشه‌های پایه و تصاویر ماهواره‌ای می‌باشد. ابتدا معیارها و زیر معیارهای مدل مکان‌یابی‌جهت احداث سایت نمک درمانی تعیین گردید. سپس امتیازدهی آن‌ها از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی‌و نظرات کارشناسی انجام شد. پس از تهیه‌ی لایه‌های رقومی شاخص‌ها و اعمال امتیاز حاصل از مدل به آن‌ها، لایه‌های وزن دار معیارها به دست آمد که تلفیق آن‌ها منجر به تهیه‌ی لایه‌ی متناسب سایت نمک درمانی شد. نهایتا به منظور تعیین مکانی بهینه‌ی تناسبی، دامنه‌ی امتیاز لایه‌های تناسبی‌به 5 الویت طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که مساحت طبقات دارای پتانسیل احداث سایت نمک درمانی شامل؛ فاقد پتانسیل 3056، کم پتانسیل 1919، پتانسیل متوسط 10973؛ پتانسیل زیاد 3413؛ پتانسیل خیلی زیاد 1357 کیلومترمربع است.
نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی مدل مکان‌یابی‌حاکی از این مطلب است که سطح قابل قبولی از دریاچه‌ی نمک دارای پتانسیل بالا برای مدل طراحی شده را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location of areas prone to the development of Medical tourism (wellnes) in Aran and Bidgol salt lakes with emphasis on the construction of salt therapy site by AHP method and using GIS

نویسندگان [English]

  • zahra shafiei 1
  • sayyed hojjat Mousavi 2
  • AbbasAli Vali 3
1 Department of Geography-Ecotourism, University of Kashan, Kashan. Iran.
2 Department of Geography and Tourism , Faculty of Natural Resources, University of Kashan, Kashan. Iran.
3 Department of Engineering Desert Sciences, Faculty of Natural Resources,University of Kashan, Kashan. Iran.
چکیده [English]

Background and objective:  Health tourism is based on natural resources (salt lakes, hot springs and minerals, mud, sludge therapy, medicinal plants). This study aims to locate areas prone to developing health tourism (salt) Salt Lake. Aran and Bidgol with emphasis on the construction of salt therapy sites by AHP method and using GIS.
Results: This research is an applied type and its method is spatial data analysis. The method of data collection is two methods of field studies and the use of basic maps and satellite images. First, the criteria and sub-criteria of the location model for the construction of a salt therapy site were determined. Then, their scoring was done through a hierarchical analysis model and expert opinions. After preparing the layers of the indicators and applying the points obtained from the model to them, the weighted layers of the criteria were obtained, which combined led to the preparation of a suitable layer for the salt therapy site. Finally, to determine the optimal proportional location, the range of proportional layers was classified into 5 priorities. The results showed that the area of floors with the potential to build a salt therapy site includes; No potential 3056, low potential 1919, medium potential 10973; High potential 3413; The potential is very high 1357 square kilometers.
Conclusion: The result of the location model indicates that the acceptable level of the Salt Lake has a high potential for the designed model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • Location
  • Salt Lake