دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 11، اسفند 1400 
مروری بر ترکیبات عملگرای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های فیزیکی فرآورده‌های گوشتی

صفحه 1-13

10.30502/h.2022.308987.1083

مهران نوری؛ محمد فاقعی شهر بابکی؛ دانیال صالحی؛ زینب صادقیان مطهر؛ احسان پرندی؛ سعید سهیلی نیا؛ محمد تقی مقنیان