مفهوم کاوی حقوق حلال با تأکید بر مفهوم عدالت توزیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

2 گروه فقه و اصول، حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مفهوم حلال یادآور هر کالایی است که از شاخص سلامت بالایی برخوردار است. این کالا اعم از محصول مصرفی، خدمات و یا نظام‌های تعاملی است. یکی از نظام‌های تعاملی میان انسان‌ها، نظام حقوقی است که بر بستر آن، تعاملات انسان‌ها ‌دارای نظم و انسجام خواهد بود و حقوق افراد نیز پایمال نخواهد شد. نظام‌های حقوقی فراوانی در دنیا وجود دارد که عمده آنها مبتنی بر تفکرات لیبرالیستی پایه‌گذاری شده‌اند. از طرفی عدالت رکن اصلی حقوق در همه نظام‌های حقوقی است. تعریف عدالت از منظر مکاتب لیبرالیستی، به دلیل نقص و ناکارآمدی، هر روزه در حال تغییر است. در حال حاضر دو نظریه عدالت توزیعی بسیار مورد توجه حقوقدانان دنیاست. مهم‌ترین نظریه پرداز عدالت توزیعی، جان رالز است که ابعاد نظری تفکر او در این مقاله بررسی شده است.
روش‌ها: نوشتار حاضر می‌کوشد با بررسی تطبیقی و روش تحقیق توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، مفهوم حقوق حلال را از رهگذر بررسی مبانی عدالت به ویژه عدالت توزیعی تبیین کند و جامعیت حقوق حلال را مورد توجه قرار دهد.
‌‌ نتایج: نتایج تحقیق بیانگر امکان تأسیس حقوق حلال با شاخص‌هایی جامع و همه جانبه است.
نتیجه‌گیری: حقوق حلال، با هدف ارتقای سبک زندگی و فراهم سازی کمال انسانی از طریق توجه به عدالت، آزادی، فراغت، معنویت و...، امری قابل تحقق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of halal law concept with emphasis on the implication of distributive justice

نویسندگان [English]

  • Ali Adabi Charami 1
  • Hossein Adabi Charami 2
1 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Jurisprudence and Principles,Khorasan Seminary, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:‌‌ The concept of halal is reminiscent of any product that has a high health index. This product includes consumer products, services, or interactive systems. One of the interactive systems between human beings is the legal system based on which human interactions will have order and coherence and the rights of individuals will not be violated. There are many legal systems in the world, most of which are based on liberal thinking. On the other hand, justice is the main pillar of law in all legal systems. The definition of justice from the perspective of liberal schools is changing daily due to shortcomings and inefficiencies. Currently, two theories of distributive justice are highly regarded by jurists around the world. The most important theorist of distributive justice is John Rawls, whose theoretical dimensions of thinking are examined in this article.
Methods: The present article tries to explain the concept of halal law by comparative study and descriptive research method and by using library resources by examining the principles of justice, especially distributive justice, and pay attention to the comprehensiveness of halal law.
Results: The results of the research indicate the possibility of establishing halal rights with comprehensive and comprehensive indicators.
Conclusion: Halal rights can be achieved by aiming the promotion of lifestyle and providing human integrity through justice, freedom, leisure, spirituality, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Rights
  • Justice
  • Distributive Justice
  • John Rawls