آداب تغذیه از منظر آموزه های دینی و نقش آن در تحصیل معرفت شهودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: مسأله تغذیه یکی از اساسی ترین، اموری است که انسان یرای ادامه حیات به آن نیاز ضروری دارد. از این‌رو در آموزه‌های دینی به‌ویژه در قرآن بیش از 300 آیه در ارتباط با تغذیه و آداب آن بیان شده است و هدف از پژوهش، بیان آدابی که در تغذیه سبب تحصیل معرفت شهودی با تکیه بر آیات و روایات و سخنان علما است.
روش‌ها: این پژوهش با استفاده از آیات و روایات وکتب مرتبط با آنها در صدد تبیین آداب تغذیه از منظر آموزه‌های دینی که در تحصیل معرفت شهودی تأثیر گذارهستند، می‌باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری وتجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود.
 نتایج: اهمیت معرفت شهودی و تغذیه و رعایت آداب آن در متون دینی به‌ویژه قرآن بیان شده است و برای تحصیل معرفت شهودی که همان خدا شناسی است یکی از عوامل تأثیرگذار، رعایت آداب تغذیه است. در این تحقیق سعی شده آنچه را که به نظر نگارنده، شاخصه اصلی در تحصیل معرفت شهودی و مرتبط با تغذیه است آورده شود. این شاخصه‌ها با تمسک به آموزه‌های دینی عبارت است از؛ حلال بودن غذا، روزه، کم‌خوری، نیت و انگیزه الهی داشتن در خوردن غذا، ذکر بسم الله، که از تمام این‌ها به عنوان عوامل ایجادی یاد شده است.
نتیجه‌گیری: یکی از انواع شناخت‌های بشری، شناخت شهودی است و برای رسیدن به این مرحله شناخت، هر فرد باید سعی کند حجاب‌ها را از بین ببرد. یکی از عوامل زمینه‌ساز در رسیدن به شناخت شهودی آداب تغذیه است که در آموزه‌های الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر حفظ و رعایت آداب تغذیه در قرآن، روایات معصومین (ع) و سخنان علمای دین تأکید فراوان شده است و از جمله حلال بودن، روزه، کم‌خوری، نیت و انگیزه الهی داشتن در تغذیه و ذکر بسم الله سبب نورانیت قلب می‌گردد و نتیجه آن تحصیل معرفت شهودی است که در متون دینی سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nutrition Etiquette from the Perspective of Religious Teachings and Its Role in the Study of Intuitive Knowledge

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nutrition is one of the primary things human beings need to survive. Therefore, in religious teachings, especially in the Qur'an, more than 300 verses have been stated about nutrition and its etiquette. 
Methods: This study tries to explain the eating habits from the perspective of religious teachings that are effective in the study of intuitive knowledge by using verses, narrations and related books. This research has been done by library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: The importance of intuitive knowledge and nutrition and observance of its etiquette has been stated in religious texts, especially the Qur'an, and one of the influential factors for studying intuitive knowledge, which is theology, is the observance of nutritional etiquette. In this research, an attempt has been made to present what the author considers to be the main feature in the study of intuitive knowledge related to nutrition. These characteristics, relying on religious teachings, are: halal food, fasting, eating less, having divine intention and motivation in eating, and mentioning Bismillah, all of which have been mentioned as creative factors.
Conclusion: One of the types of human cognition is intuitive cognition, and to reach this stage of cognition, each person must try to remove the veils. One of the underlying factors in achieving intuitive knowledge is nutrition etiquette, which has a special place in the divine teachings, and the preservation and observance of nutrition etiquette in the Qur'an, the narrations of the Infallibles (AS) and the words of religious scholars have been emphasized, including Being halal, fasting, eating less, having divine intention and motivation in nutrition and mentioning Bismillah cause the enlightenment of the heart and the result is the study of intuitive knowledge that is recommended in religious texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intuitive knowledge
  • religious teachings
  • nutrition etiquette
  • Quran