نقش روزی حلال در تحکیم نهادخانواده با محوریت اصل عفاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: عفت یکی از فضایل اخلاقی است که در آموزه های دینی از جایگاهی والا برخوردار بوده و به آن سفارش فراوان شده است و در تحکیم خانواده نقش بسزایی دارد و هدف از این پژوهش مشخص نمودن نقش روزی حلال در استحکام خانواده با محوریت اصل عفاف با تکیه بر آیات و روایات و سخنان علمای اخلاق است.
روش‌ها: این پژوهش با استفاده از آیات، روایات و کتب مرتبط با آنها در صدد تبیین نقش روزی حلال از منظر آموزه‌های دینی در تقویت عفت که در استحکام بنیان خانواده تاثیر گذار هستند، می‌باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی محسوب می‌شود.
نتایج: بر اساس متون دینی یکی از عوامل تاثیرگذار در استحکام خانواده، اصل عفاف است. عفت یکی از فضایل اخلاقی است که در آموزه‌های دینی سفارش شده است. از جمله عوامل تاثیرگذار در تقویت عفت، ایمان به خدا و پایبندی به ارزش‌های الهی است. آنچه که در بالابردن باورهای دینی و ارزش‌های الهی در افراد موثر است، کسب روزی حلال است. با مراجعه به آیات و روایات و کتب علمای اخلاق، کسب روزی حلال در تقویت ایمان به خدا و باورهای دینی که سبب ترویج فضایل اخلاقی از جمله عفت در گستره اندیشه، گفتار و و اعضا و جوارح در ابعاد چشم، گوش، دست، پا، پوشش، جمال، شکم و شهوت جنسی که در استحکام بنیان خانواده تاثیر گذار هستند، تبیین شده است.
نتیجه‌گیری: در آموزه های وحیانی بویژه قرآن کریم روزی حلال و خانواده و عفت از جایگاه ویژه برخوردار است و بر حفظ آن در آیات و روایات تاکید شده است و همچنین به ارتباط و نقش روزی حلال در استحکام نهاد خانواده با محوریت اصل عفاف در قرآن و سخنان پیامبر (ص) و ائمه اطهار سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of halal living in strengthening the family institution with the focus on the principle of chastity

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Chastity is one of the moral virtues that has a high status in religious teachings and has been widely recommended and has a significant role in strengthening the family and the purpose of research; The role of a lawful day in strengthening the family is centered on the principle of chastity, relying on verses, hadiths and sayings of moral scholars.
Methods: This study, using verses, hadiths and related books, seeks to explain the role of halal living from the perspective of religious teachings in strengthening chastity, which are effective in strengthening the foundation of the family. This research has been done by library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: According to religious texts, one of the influential factors in strengthening the family is the principle of chastity. Chastity is one of the moral virtues prescribed in religious teachings. Among the effective factors in strengthening chastity are faith in God and adherence to divine values. What is effective in raising religious beliefs and divine values ​​in individuals. Earning a lawful livelihood by referring to verses, hadiths and books of moral scholars, earning a lawful livelihood in strengthening faith in God and religious beliefs that promote moral virtues such as chastity in the range of thought, speech and organs and organs in the dimensions of eyes, ears, Hands, feet, beauty, covering, abdomen and sexual desire that affect the strength of the family foundation are explained.
Conclusion: Dar Amoza Hai and Hayani Buyijah Quran Karim Rozi Halal and Khanwada and Effat Az Jaygah Wizh Barkhordar Ast and Bur save that there are verses and narrations confirming the intensity of Ast and Hamashnin with link and inscription Rosy Halal, Dar Al-Istiqam, Nihad Nashd-e-Quran-e-Khanwadeh (Peace be upon him) and his imams were pure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Lawful Day
  • Chastity
  • Family
  • Quran
  • Narrations