دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1401 
بررسی و تبیین اجرای سیاست های گردشگری حلال درایران

صفحه 29-43

10.30502/h.2022.350769.1108

سید حامد افتخار زاده؛ علی رشیدپور؛ مهربان هادی پیکانی