تأثیر روش‌های مختلف آبزدایی روی پروفایل ترکیبات شیمیایی و کارآیی ضدباکتریایی اسانس نعناع فلفلی علیه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس در شرایط In vitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: نعناع فلفلی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند با خواص ضدمیکروبی و ضداکسیدانی قوی بوده که کاربردهای متنوعی در صنایع غذایی دارد.
روش‌ها: برگ‌های تازۀ نعناع فلفلی به‌صورت تک‌ لایه توسط روش‌های مختلف خشک کردن (خورشیدی، آفتابی و سایه) فرآوری شد. سپس تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن روی کیفیت و کمیت ترکیبات مؤثرۀ اسانس توسط دستگاه GC-MS ارزیابی شد. همچنین، قدرت ضدباکتریایی اسانس یاد شده در برابر باکتری استافیلوکوکوس آرئوس به روش انتشار دیسک مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که مهم‌ترین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس نعناع فلفلی شامل منتون، منتول، ایزومنتول، منتوفوران، پولِگون و پیپریتون می‌باشند. بیشترین میزان هالۀ عدم رشد باکتری در مورد اسانس استحصال شده از برگ‌های نعناع فلفلی خشک شده به ‌روش خورشیدی مشاهده شد (هالۀ عدم رشد معادل 55 میلی متر).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، روش خشک کردن یکی از مراحل اصلی فرآوری گیاهان دارویی بوده که تأثیر چشم‌گیری روی ترکیبات زیست‌فعال (عصاره و اسانس) گیاهان دارویی دارد. بنابراین بکارگیری روش صحیح خشک کردن ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different drying methods on the chemical compounds profile and antibacterial efficacy of peppermint essential oil against Staphylococcus aureus bacteria in vitro conditions

نویسنده [English]

  • Mohsen Mokhtarian
Department of Food Science and Technology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction: Peppermint is one of the valuable medicinal plants with strong anti-microbial and anti-oxidant properties, which has various applications in the food industry.
Methods: Fresh peppermint leaves were processed as a single layer by different drying methods (solar, sun and shade). Then, the effect of different drying methods on the quality and quantity of essential oil compounds was evaluated by GC-MS. Also, the antibacterial efficiency of the noted essential oil against Staphylococcus aureus bacteria was studied by disk diffusion method.
Results: The results showed that the most important chemical compounds in peppermint essential oil include menthone, menthol, isomenthol, mentofuran, polygon and piperitone. The highest amount of bacterial inhibition zone (IZ) was observed in the case of essential oil extracted from peppermint leaves dried by solar method (IZ=55 mm).
Conclusion: In general, the drying method is one of the main stages of medicinal plants processing, which has a significant effect on the bioactive compounds (extracts and essential oils) of medicinal plants. Therefore, it is necessary to use the suitable drying method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peppermint
  • drying
  • disc diffusion
  • Staphylococcus aureus