شاخص های کالای حرام از رهیافت آموزه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه دانش پژوه حوزه علمیه، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: در میان آموزه‌های دینی، بهره بردن از برخی کالاها برای مکلفین حرام معرفی شده است که به معنای لزوم پرهیز از آنهاست؛ به گونه‌ای که در صورت ارتکاب، مجازات الهی را در پی خواهد داشت. در این میان، اگر چه در تحلیل فرآیند اثرگذاری اتصاف به حرمت، در ساختار ارزشی- مصرفی کالا، دیدگاه‌های متفاوتی به چشم می‌خورد؛ به طوری که از منظر برخی، مرجع اعتبار‌سنجی ‌و ارزش‌گذاری کالا، تنها عرف بوده و نگاه شریعت نیز بر محور نگاه عرفی شکل می‌گیرد و در مقابل برخی نیز برآنند که نگرش شریعت استقلالی بوده و جدای از نگاه عرف به ارزش‌گذاری کالا می‌پردازد؛ اما برآیند هر دو نگره مرجعیت داشتن نگاه شارع مقدس در بهره‌برداری از کالاست. از همین رهگذر، تحلیل نگاه شارع و دست‌یابی به الگویی جامع برای شناخت کالای حرام ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چرا که در سایه آن، انتفاع از دیگر کالاها مجاز شمرده می‌شود.
روش‌ها: این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسناد کتابخانه‌ای سامان یافته است.
نتایج: نتایج‌ پژوهش حاضر حاکی از آن است که می‌توان با مراجعه به منابع دینی، تحلیل لسان ادله شرعی، به بیان ضوابطی برای بهره برداری و انتفاع از اشیاء، متناسب با کارکردها و نیازهای عقلائی در هر عصری پرداخت.
نتیجه‌گیری: تأمل در متون فقهی بیانگر آن است که شریعت در اعتبار‌سنجی ‌و ارزش‌گذاری کالا، نگاه تأسیسی نداشته و همان اعتبارسنجی عرف را در استفاده و مبادلات کالاها پذیرفته است. بنابراین، ارائه نظر شارع منحصر در مواردی است که نگاهی متفاوت از عرف دارد که نسبت به کالای حرام در ضمن بیان شاخصه‌های خوراکی (نجاست، مردار، حرام گوشت بودن، خبائث) و غیرخوراکی (ابزارگمراه کننده) تبلور یافته است. نکته مهم در این میان آن است که در برخی موارد اگر چه لسان دلیلی که انتفاع از کالا را حرام اعلام داشته، به صورت مطلق است، اما می‌بایست در فضا و مصرفی خاص مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of forbidden goods from the approach of religious teachings

نویسنده [English]

  • Mehdi Ekhlasi
Department of Seminary scholar, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Among the religious teachings, the use of certain goods has been introduced as haram for those who are obliged to do so, which means the necessity of avoiding them; In such a way that if they are committed, it will result in divine punishment. Although in the analysis of the process of attribution to sanctity, in the value-consumption structure of goods, different views are seen, from the point of view of some, the reference for validating and valuation of goods is only custom, and the view of Sharia is also formed on the axis of customary view, and on the other hand, some are of the opinion that the view of Sharia is independent and separate the view of tradition from valuation of goods; However, the result of both views is the authority of the view of the holy Shariah in the exploitation of goods. From this point of view, analyzing the view of the Shariah and finding a comprehensive model to recognize the haram goods is an undeniable necessity, because in its shadow, benefiting from other goods is considered permissible.
Methods: This article is prepared based on the descriptive-analytical method and using the library document analysis approach.
Results: The results of the present research indicate that by referring to religious sources, analyzing the language of Sharia evidence, it is possible to express criteria for the exploitation and benefit of objects, according to the functions and rational needs of each era.
Conclusion: Reflecting on jurisprudence texts shows that Sharia does not have an established view in the validation and valuation of goods and accepts the same validation of tradition in the use and exchange of goods. Therefore, the idea proposition of lawgiver is exclusive when it has a different view from tradition, which has manifested towards the haram goods while expressing the characteristics of edible (impurity, carcass, forbidden meat, evil) and non-edible goods (misleading tools). The important point is that in some cases, although the linguistic of the reason that declares the use of goods as haram is absolute, it should be analyzed in a specific context and consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haram
  • Najis
  • Carcass
  • Haram Meat
  • Evil
  • Misleading Tool