دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 14، آذر 1401