آثار ذکر بسم الله در آداب تغذیه از منظر آموزه‌های الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: تغذیه و آداب آن در آموزه‌های دینی همچون سایر موضوع‌های دینی، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف بـه انسان عـطا شده است. هدف از این پژوهش، بیان جایگاه ذکر بسم الله و آثار آن در آداب تغذیه از منظر آموزه‌های دینی است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم پس از جمع‌آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود. با استفاده از آیات و روایات و کتب مرتبط، تأثیر ذکر بسم االله از منظر آموزه‌های دینی در تغذیه از لحاظ جسمی و روحی بررسی شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اهمیت تغذیه و رعایت آداب آن در متون دینی به ویژه قرآن بیان شده است. یکی از آداب تغذیه ذکر بسم الله است. ذکر بسم الله هنگام غذا خوردن پیامدهای مثبتی به دنبال دارد که عبارتند از برکت در غذا، دفع بیماری، دوری از شیطان، آمرزش گناهان، کسب حسنات، یاری‌رسان در روز قیامت و شکرگزاری. آداب تغذیه در آموزه‌های الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، و سخنان علمای دینی بر حفظ و رعایت آداب تغذیه سفارش و تأکید فراوان شده است. رعایت آداب ذکر بسم الله در تغذیه اثرات جسمی و روحی مفید در انسان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of mentioning Bismillah in eating habits from the perspective of divine teaching

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: Nutrition and its customs have been taken into consideration in religious teachings like other subjects. Food has been given to humans from God for health, living, and doing daily tasks. The purpose of current research is to investigate the effects of Bismillah on eating habits from the perspective of divine teachings.
Materials and methods: The current work is a descriptive-analytical study. It was carried out by literature review and the required information was collected and analyzed. Effects of mentioning Bismillah on physical and mental nutrition in humans from religious teachings’ viewpoint by using the relevant verses, narrations, and books were investigated.
Results and conclusion: Importance of nutrition and observance of its etiquettes have been stated in religious texts, especially Qur'an. One of etiquettes in human nutrition is mention of Bismillah. When Bismillah is mentioned before eating, it has several positive outcomes including blessings in food, warding off disease, avoiding the devil, forgiveness of sins, earning good deeds, aiding on Judgment Day, and gratitude. Eating etiquettes have a special place in divine teachings, and there is a lot of emphasis on preserving and observing eating etiquette in Qur'an, traditions of the infallible (PBUH), and words of religious scholars. Mention of Bismillah before eating has positive physical and spiritual effects on humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zikr
  • Bismillah
  • eating habits
  • Quran