آثار ذکر بسم الله در آداب تغذیه از منظر آموزه های الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: تغذیه و آداب آن در آموزه‌های دینی همچون سایر موضوع‌های دینی، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف بـه انسان عـطا شده است. و هدف از این پژوهش، بیان جایگاه ذکر بسم الله و آثار آن در آداب تغذیه از منظر آموزه‌های دینی است.
روش‌ها: این پژوهش با استفاده از آیات و روایات و کتب مرتبط با آنها در صدد تبیین تأثیر ذکر بسم االله از منظر آموزه‌های دینی که در تغذیه از لحاظ جسمی و روحی در انسان اثر گذارهستند، می‌باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود.
نتایج: اهمیت تغذیه و رعایت آداب آن در متون دینی بویژه قرآن بیان شده است و یکی از آداب تغذیه، ذکر بسم الله است؛ آنچه را که در آثار ذکر بسم الله در آداب تغذیه با تمسک به آموزه‌های دینی مهم به‌عنوان عوامل ایجادی یاد شده عبارت از؛ برکت در غذا، دفع بیماری، دوری از شیطان، آمرزش گناهان، کسب حسنات، یاری رسان در روز قیامت و شکرگزاری است.
نتیجه‌گیری: آداب تغذیه در آموزه‌های الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ و در قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و سخنان علمای دینی بر حفظ و رعایت آداب تغذیه، سفارش و تأکید فراوان شده است و رعایت آداب ذکر بسم الله در تغذیه دارای آثار جسمی و روحی برای انسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of mentioning Bismillah in eating habits from the perspective of divine teachings

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: nutrition and its customs have been taken into consideration in religious teachings like other subjects. The origin of food is from God, which has been given to humans for health, continuity of life and ability to perform tasks. The purpose of the research is to express the place of mentioning Bismillah and its effects on eating habits from the perspective of divine teachings.
Methods: This research aims to explain the effect of mentioning Bismillah from the point of view of religious teachings that affect physical and mental nutrition in humans by using verses, narrations and books related to them. This research was carried out by library study and the necessary information was collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: The importance of nutrition and observance of its etiquettes have been stated in religious texts, especially the Qur'an, and one of the etiquettes of nutrition is the mentioning Bismillah; It has been tried to reflect what is important as the effect of mentioning Bismillah as the etiquette of nutrition, by adhering to religious teachings, which is; Blessings in food, warding off disease, avoiding the devil, forgiveness of sins, earning good deeds, aiding on Judgment Day, and gratitude.
Conclusion: Eating etiquettes have a special place in divine teachings, and there is a lot of emphasis on preserving and observing eating etiquette in the Qur'an, the traditions of the infallible (PBUH) and the words of religious scholars, and adhering to the rituals of mentioning Bismillah while eating has physical and spiritual effects for humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zikr
  • Bismillah
  • eating habits
  • Quran