زنبورداری حلال از دیدگاه فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم قرآنی و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز.

چکیده

سابقه و هدف: زنبورداری به عنوان یک شغل مفید و درآمدزا مورد توجه مذاهب فقهی اسلامی قرار گرفته و برای آن شروط و احکامی بیان شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی زنبورداری از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از قرآن و احادیث و متون فقهی مذاهب فقهی اسلامی انجام شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: از نگاه مذاهب فقهی اسلامی با توجه به ادله قرآن و احادیث، زنبور عسل مال می‌باشد و مالیت و ملکیت در آن متصور است. لذا می‌توان از طریق فروش و اجاره آن را به دیگران انتقال داد. گذشته از آن که در زنبورداری باید ضوابط شرعی رعایت شود در داد و ستدهای آن نیز قوانین شرعی باید مدنظر قرار گیرند. زنبور عسل به عنوان یک حیوان از حق حیات برخوردار می‌باشد و کشتن آن مذموم است. همچنین باید عیناً از عسل تولیدی خودش برای خوراک زمستان آن مقداری در کندویش نگه داشته شود. تأکید برخی از دانشمندان اسلامی بر آن که زنبور عسل باید از شهد گیاهان حلال استفاده کند نشانگر سختگیری در زنبورداری حلال است. رعایت احکام زنبور داری و حقوق زنبور عسل به سلامت جسم و روان کمک می‌کند زیرا عسل به ویژه نوع طبیعی آن شفاء نامیده شده و خواص زیادی دارد. نگاه به متون اسلامی و متون فقهی نشان می‌دهد که زنبورداری حلال از نگاه اسلام و فقهای مذاهب اسلامی اهمیت زیادی دارد زیرا گذشته از فواید اقتصادی آن به سلامت جسم و روان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Halal beekeeping from perspective of Islamic jurisprudence

نویسنده [English]

  • morteza rahimi
Department of Quranic Sciences and Law, Faculty of Theology, University of Shiraz.
چکیده [English]

Background and objective: Beekeeping as a useful and profitable occupation is of importance in Islamic schools of jurisprudence. There are conditions and rules for beekeeping in Islam. The purpose of this research is to investigate beekeeping from the perspective of Islamic jurisprudence.
Materials and methods: This research was conducted by a descriptive analytic method using Quran and Hadiths and jurisprudential texts of Islamic jurisprudential religions.
Results and conclusion: It seems that according to the Islamic jurisprudential viewpoints, Quran, and Hadiths, honey bee is riches, and its wealth and ownership is envisioned. Therefore, it can be transferred to others by selling or renting. Other than the observance of sharia rules in beekeeping, its transactions must be done based on sharia rules. As a creature, bee has right to life and its killing is condemned. Moreover, some of its honey should be stored within the hive for its consumption in winter. Some of Islamic jurisprudents stated that bee must be fed by Halal herbs that indicates strictness and importance of Halal beekeeping. Observance of beekeeping rules and bee rights is contributed to physical and mental health because honey, especially its natural type, has many healing and useful properties. In conclusion, beekeeping is important among Muslims due to its economic benefit and positive effect on mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal beekeeping
  • Honey
  • Quran
  • Islamic jurisprudence