مقایسه روش اندازه گیری مقدار الکل در محصولات نوشیدنی تولید شده در ایران و نمونه‌های مشابه وارداتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا- شهرضا- ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی ، گروه علوم و صنایع غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا- شهرضا - ایران

چکیده

در پژوهش حاضر مقدار الکل ماءالشعیر(تولید داخلی و وارداتی)، دوغ کفیر، آب پرتقال و سرکه با استفاده از روش‌های تقطیر، اسپکتروفوتومتر و کروماتوگرافی گازی در طی نگهداری به مدت  15 روز در دمای 4 درجه یخچال اندازه‌گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در روش تقطیر و اسپکتروفتومتر، با گذشت زمان، تفاوت معناداری در مقدار الکل نمونه‌های ماءالشعیر مشاهده گردید( p <0/05). نتایج تزریق نمونه‌های ماءالشعیر به دستگاه جی سی نشان داد که مقادیر الکل در این نمونه‌ها بسیار کمتر از دو روش قبل گزارش شد و با گذشت زمان قابل اندازه‌گیری نبود. با مقایسه نتایج به دست آمده با روش‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت روش تقطیر که امروزه به عنوان تنها روش تشخیص الکل در نمونه‌های غذایی است، روش مناسبی برای اندازه‌گیری الکل نبوده و می‌تواند در حلال بودن محصول تردید ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Investigating the content of alcohol in beverage products produced in Iran and imported similar samples"

نویسندگان [English]

  • Maedeh Nasr Esfahani 1
  • Aazam Aarabi 2
1 Department of Food Science and Technology, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
2 Faculty of Engineering, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza , Iran
چکیده [English]

In this study, the amount of alcohol was measured and evaluated by drinks, such as malt extract (domestic and imported production), kefir, orange juice and sparkling wine, using distillation methods, spectrophotometer and gas chromatography (GC) during 15 days of storage in the refrigerator after opening the door. The results showed that using the distillation method, there was no significant difference in the change in alcohol values ​​during storage only in the tri-Horses sample, while the rest of the samples showed a significant difference in alcohol values ​​in the time (P <0.05). The results of GC method showed that the amounts of alcohol in these specimens were zero, while the samples by distillation and spectrophotometer had 0.036 ± 0.03 0 and 0.019 ± 0.001 percent alcohol, respectively. By comparing the results obtained using different methods, it can be concluded that the distillation method today as the only method for detecting alcohol in food samples is not a suitable method for measuring alcohol and can cause doubt about the Halal of the product and the sensitivity of this method is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcohol-Distillation
  • Gas Chromatography
  • Halal food
  • Spectrophotomete