آثار تغذیه حلال در میزان موفقیت در زندگی و شکل گیری شخصیت انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دگروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مازندران، شهر مازندران، ایران.

چکیده

مقدمه: خلقت جهان هستی بر اساس کمال‌گرایی بنا شده است. انسان که اشرف مخلوقات خداست، بیشترین بهره را از کمال در جهان هستی دارد. انسان دارای چهار بعد وجودی«روح، روان، جسم وذهن» است که دستیابی به کمال در هرکدام از آنها برای او موفقیت محسوب می‌شود؛ ولی کمال حقیقی در گروی رشد متوازن این چهار بعد است. غذای حلال یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و کمال انسانی در همه ابعاد وجودی اوست.
روش‌ها: نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی نحوه ‌تأثیر غذای حلال و حرام بر شخصیت انسان و ‌شکل‌گیری رفتار او می‌پردازد.
نتایج: کیفیت غذا زمانی که بار ارزشی به خود بگیرد ‌تأثیر مستقیمی بر جسم و روح انسان خواهد گذاشت. غذای حلال و طیب، در مهم‌ترین اثر، زمینه انجام عمل صالح را فراهم می‌سازد که آثار بسیار گسترده‌ای در کامیابی و موفقیت انسان دارد. همچنین در بعد معنوی، غذای طیب سبب نورانیت باطنی انسان می‌شود و در نقطه مقابل، ایمان آدمی را از بین می‌برد.
نتیجه‌گیری: طبق تعاریف دین اسلام، غذا شامل خوراک، پوشاک، شنیدنی‌ها، دیدنی‌ها، گفتار، رفتار و اندیشه می‌شود. هرکدام از انواع غذا که نام برده شد، در یکی از ابعاد انسان اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of halal nutrition on the success rate in life and the formation of human personality

نویسنده [English]

  • zahereh ayazi rostamkolaee
Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mazandaran University of Religions, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:  The creation of the universe is based on perfectionism. Man, who is the noblest of God's creatures, has the greatest benefit from perfection in the universe. There are four dimensions to human life, the soul, the mind, the body, and the psyche, in which achieving perfection in each of them is considered success to him, but true perfection depends on the balanced growth of these four dimensions. Halal food is one of the most important factors for human growth and perfection in all aspects of his existence.
Methods: The present article investigates the effect of halal and haram food on human personality and the formation of his behavior by descriptive research method and using library resources.
Results: The quality of food, when it acquires value, will have a direct impact on the human body and soul. Halal and Tayeb food, in the most important effect, provides the ground for doing righteous deeds, which have very wide effects on human success. Also in the spiritual dimension, good food causes human inner enlightenment and on the contrary, destroys human faith.
Conclusion: According to the definitions of Islam, nourishment includes food, clothing, hearing, sight, speech, behavior, and thought. Each of the types of nourishment mentioned affects one dimension of human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success
  • personality
  • identity
  • perfect man
  • halal food